تبليغات X
مدل مانتو
دانلود سریال هیولا
تاريخ : 12 مهر 1396 | 17:21 | نویسنده : مدیر | بازدید : 2575

رازهای قدرت­درون


هر چیزی روی زمین می بینی، از آن خدای­درون­توست. پس آنچه را داری و به آن نیاز نداری را ببخش. مال تمام دنیا هر جای دنیا که باشد، از آن خدای توست و برای هر کسی که خرج شود، در واقع در راه خدای توست که خرج می شود.

­وقتی دارایی اضافی ات را می بخشی، با انبوهی و فراوانی و برکت چند برابر به سمت تو باز می گردد. پیامبران و مردان بزرگ خدا از تمام این قوانین آگاه بودند که آن چنان سخاوتمند و بخشنده بودند. کل دنیا از آن الوهیت­درون­توست و در نهایت به روح تو می رسد. تمام آنچه هست، از آن الوهیتدرون­توست. هر چه از ازل بوده، مال خدای­درون­تو بوده و هر چه تا ابد باشد، متعلق به او خواهد بود.­

تو از همه دنیا و انسان هایش بی نیازی. چون همه چیز در احاطه قدرت بی بدیل­درون­خودت است. پس به کسانی که نیاز دارند ، ببخش و برکت و خوشبختی­زندگی­ات را هر لحظه بیشتر کن. هر آن چه در هر جای دنیا وجود دارد، تا ابد از آن اوست . صاحب اختیار دنیا و صاحب­خوشبختیانسان ها نیروی­درون­توست.

­

موهبت ها و هدایای بی نظیر­زندگی­ات را با عزیزانت و با تمام انسان ها تقسیم کن تا آن ها هر روز بیشتر و عظیم تر شوند. با بخشش مالت، صد برابر هر چه را بخشیده ای، دریافت می کنی. با بخشش قسمتی ­از آن چه داری، دریچه های عظیم سیل آسای نعمت و ثروت بی کران را باز می کنی و هزارها برابر آنچه بخشیده ای، از آسمان ثروت و دولت و شکوه و­خوشبختی­بر سرت می بارد.­
کائنات­همواره در پی آن است که خوبی های تو را جبران کند و آن ها را، چندین برابر به سمت تو بازگرداند.­کائنات­دستور یاری و کمک تو و جبران چند برابر نیکی های تو را از ازل خدا گرفته است. همه چیز به سمت خودت بر می گردد.­

هنگامی که با­زندگی­و آدم هایش مهربان باشی، به دستور خدا طبیعت، عمق مهربانی خود را تقدیم تو می کند. هنگامی که می بخشی،به دستور او، عالم و آدم برای تو، بخشایشگر و سخاوتمند می شوند. هنگامی که دوستشان داری، آنان دیوانه وار در عشقت می سوزند و هنگامی که به آن ها کمک می کنی، تمامی آن ها، مشتاقانه خدمتگزار تو میشوند.

با بخشش به هماهنگی کامل با نیروی خیر الهی درونت می رسی و انرژی الهی درونت را به جوشش در می آوری. با بخشش و فعال کردن نیروهای کیهانی درونت، باعث می شوی رویدادها تغییر کنند.

­

مقاله مرتبط:تکنیک های تغییر باور ذهنی

­

با عفو و­عشق، نیروهای تو، رویدادها را در چنگال می گیرد و آن ها را قدرتمندانه به سمتی بر می گرداند که تو می خواهی. قدرت بخشش تو، اتفاقات را احاطه می کند و آن ها را تبدیل به دلخواه تو می کند. نیروی بخشش تو، دنیا را می چرخاند و همه وضعیت ها را تبدیل به وضعیتی می کند که تو به آن عشق می ورزی و همه اتفاقات و اوضاع وشرایط در برابر برتری وقدرت سخاوت ­تو سر تسلیم فرود می آورند.

­نیروی عفو، همه انسان ها را تغییر می دهد و آن ها را به گونه ای وارد­زندگی­ات می کند که سبب رشد و تعالی و خدمت به ­تو شوند و تمام این نیروها، از قدرت الهی­درون­خودت سرچشمه می گیرند. او معمار غول پیکر­کائنات­است.

با بخشش و محبت، اوضاع را تغییر می دهی و موقعیت ­شرایط را عوض می کنی و اوضاع و شرایط و اتفاقات دلخواه و درست و به جاکه هماهنگ با عشق ­توست، را به سمت خود می کشانی. وقتی تمام اتفاقات را ببخشی، از آن پس اتفاقاتی را وارد­زندگی­ات می کنی که مطابق با عشق و علاقه و خواست توست.

­

رازهای قدرت درون

­

­هر چه بیشتر به همه چیز عشق بورزی، نیروهای الهی درونت شرایطی را پدید می آورد که همه چیز و همه کس، عشق و علاقه و دلخواه های تو را به نمایش بگذارد و همه چیز همان گونه شود که خواست توست و همه اتفاقات و شرایط خواسته های تو را متجلی کند و دنیا با شادمانی و تسلیم در برابر تو به تو پاسخ دهد.­

عشق الهی و بخشش بزرگوارانه ­تو انسان فرشته صفت زیبا و عروس شادمانی کائنات، همه اوضاع و شرایط را تصحیح می کند و به بهترین و کامل ترین شکل در می آورد و تو همواره­شاهد نتایج دلخواه و جالب توجه و رضایت بخش خواهی بود و همه این ایده آل ها و زیبایی ها، با عشق ورزیدن به همه کس و همه چیز و همه جا و همه اتفاقات و رهایی از همه ، به راحتی خود به خود وارد­زندگی­تو، شاهزاده زیبا روی عالم می شود و به این شکل، بر کامیابی و­خوشبختی­و سعادت و شادکامی خود، می افزایی. با عشق و بخشایش، تو خود تبدیل به نیروی خدای درونت می شوی و همه ناممکن ها به خواست او، خود را تسلیم تو می کنند و خود را تحویل تو می دهند.­


بخشش و رحمانیت تو، تمام مسائل­زندگی­و ناممکن ها را آب می کند و ­در زمین فرو می برد و سطح­زندگی­تو صاف و هموار و صیقلی مانند آینیه ای پاک، و شیرین و خوش و دوست داشتنی می شود.

جریان تمام کمک ها و بخشش ها و محبت هایت در آیینه­کائنات­چند برابر می شود و همیشه بلا استثناء به خودت باز می گردد. هر اندازه ­بیشتر ببخشی و­احساس­رضایت و شادمانی و بزرگ ناشی از بخشش را­احساس­کنی، رویا هات را به خودت نزدیک تر کرده ای .احساس عشق به همه دنیا و به همه کس مهم ترین اقدامی است که برای رسیدن به اهدافت می توانی انجام دهی و سریع ترین راهی است که تو را به خواسته هایت می رساند.

­

مقاله مرتبط: اسرار قدرت ذهن ناخودآگاه

­

بخشش به اشخاص راهی است برای تو، تا خدا نیروهای عظیمش را در­کائنات­جاری کند و­زندگی­ات را نور و فروز و زیبایی و عطری خوش ببخشد. مقصد بخشش، خود تو هستی. فرقی ندارد آن چه می بخشی، مال و جنس است یا خوش رویی و خوش خویی. فقط ببخش که خدا هزار بار برابرش را به شکل عزّت و دوستان زیاد و مال زیاد به تو باز می گرداند.­
انرژی بخشش از مبدأ شخصی به مقصد خانه خودت روان می شود. در واقع کسی که از بخشش چندین برابر عایدش می شود، تو هستی . عظیم ترین منبع نیروی جهان، در توست که با بخشش ظاهر می شود.­

زندگی هنگامی جاری می شود که ببخشی و با دیگران تقسیم کنی.شجاع باش و در راه ایمان به خدا، ببخش. خدا به شجاعت های تو پاداشهایی بسیار عظیم تر از آن چه تصور کنی، می بخشد. خداوند بر صفت بخشندگی بسیار اصرار و تأکید ورزیده است. چون فقط وقتی ببخشی، به­خوشبختی­می رسی.


"قدرتی متعالی و نیرویی حاکم وجود دارد که بر این جهان بی‌حد و مرز حکومت می‌کند. و شما بخشی از این قدرت هستید."


­

رازهایی برای رسیدن به حقیقت زندگی


راز اول:

‌تمامی آن‌چه به منظور خوشحالی و­خوشبختی­واقعی بدان نیاز داریم، در­درون­ماست.

­

راز دوم:

تصویر ذهنی درست از خود، ما را به حقیقت­زندگی­هدایت می‌کند. هر انسانی، یک تصویر ذهنی از خود دارد که من کیستم و چه می‌توانم انجام دهم. تصویر ذهنی هر انسانی، پایه‌ی اصلی شخصیت و رفتار‌های اوست. به‌عبارت دیگر، تصویر ذهنی ما از خود، نشانه‌ای از­احساس­فضیلت و بزرگی ماست و نشان‌می‌دهد که چه کارهایی از ما ساخته است‌ و چه کارهایی از ما ساخته نیست.

­

رازهای قدرت درون

انسان‌ها حقیقت­زندگی­را با تصویرهای ذهنی خود‌ می‌سازند. آری تصویر ذهنی زیبا از خود، موفقیت‌ها را می‌سازد و موفقیت‌ها، باعث بهتر شدن تصویر ذهنی انسان از خود می‌گردد. تصویر ذهنی ما از خودمان، نمادی از مجموعه‌ی باورهای ما در فضای­زندگی­است.


راز سوم:

هدف زندگانی، آن است که تمام توانایی‌های بالقوه‌ی خود را به‌عنوان یک انسان خود‌شکوفا‌ بشناسیم و آن‌ها را شکوفا کنیم و بهترین خویشتن خویش را از خود ظاهر کنیم و به بیش‌ترین رشد و شکوفایی برسیم.

­

­

مقاله مرتبط: خودباوری و راه های تقویت آن

­

راز چهارم:

تغییر در وجود، نه‌ تنها ممکن و میسر است بلکه اجتناب‌ناپذیر است‌ زیرا تا ما تغییر نکنیم، زندگی‌مان تغییر نمی‌‌کند. انسان‌های سعادتمند، ‌مرتباً می‌شوند و می‌روند‌ زیرا تا نشوی، نمی‌شود و تا نروی، نمی‌رسی.

­

راز پنجم:

تمام مشکلات، موانع و مصائب زندگی، در‌واقع درس‌هایی هستند که به انسان می‌آموزند و انسان را می‌سازند. آن‌ها فرصت‌هایی در لباس مبدل‌اند. حتی گاهی مشکلات، الطاف خفیه‌ی خداوند هستند که باعث رشد و شکوفایی انسان می‌شوند. پس آن‌ها را گرامی بداریم و از آن‌ها بیاموزیم.

­

راز ششم:

تلقی ما از واقعیت، ساخته و پرداخته‌ی فکر و ذهن ماست. پس واقعیت‌های­زندگی­ما می‌توانند با اندیشه‌های ما تغییر کنند. بنابراین مراقب اندیشه‌های خود باشیم تا واقعیت زندگی‌مان را زیباتر کنیم.

­

راز هفتم:

ترس و تردید، سرزندگی و نشاط را از انسان می‌رباید. با باورهای عالی و توکل بر خداوند، هرگونه ترس و تردید را از فضای فکر خود دور کنیم و در وادی یقین و عشق، محکم و استوار به جلو برویم و­زندگی­پرحاصلی را در محضر خدا و­کائنات­خلق کنیم.

­

‌راز هشتم:

­

خودتان را دوست بدارید

­

مادامی که خودمان را دوست نداشته باشیم و به خودمان عشق نورزیم، نمی‌توانیم به کسی عشق بورزیم و از عشق دیگران نسبت به خود بهره‌ای ببریم. پس گوهر عشق را ابتدا به خود تقدیم کنیم تا بتوانیم مظهر عشق‌ورزی برای دیگران باشیم.

­

راز نهم:

تمامی ارتباطات ما با­کائنات­و دیگران، آیینه‌هایی هستند که خود ما را نشان می‌دهند و تمامی مردم، آموزگاران ما به‌حساب می‌آیند. پس با­خودباوری­و اعتماد‌به‌نفس، زیبا‌ترین رابطه‌ها را برقرار‌کنیم و از کلید طلایی ارتباطات، برای باز کردن هر درِ بسته‌ای در­زندگی­استفاده کنیم و موفق شویم.

­

راز دهم:

سعادت واقعی در زندگی، در نحوه‌ی عکس‌العمل ما در مقابل رخدادها و حوادث­زندگی­است‌ نه در بخت و اقبال. بنابراین خود را مسؤول­زندگی­خود بدانیم و تقصیر را به عهده‌ی دیگران نیندازیم تا بتوانیم با عکس‌العمل‌های مناسب، حقیقت زیبای­زندگی­را به واقعیت قابل قبول تبدیل کنیم و بهخوشبختی­و سعادت برسیم.


راز یازدهم:

حقیقت زندگی، بر مبنای­عشق الهی­استوار است. انسان‌های موفق و کامیاب، وجود خود را با عشق الهی، جذاب و منور می‌کنند و با تقدیم عشق به انسان‌های دیگر و به کل کائنات، به­زندگی­سعادتمندانه‌ای می‌رسند.

­

راز دوازدهم:

از آن‌جایی که انسان‌ها در مسیر­زندگی­گاهی از اجرای درست قانونمندی‌های­زندگی­غافل می‌شوند و با اندیشه‌های غلط و القائات منفی دیگران، از مسیر درست­زندگی­به بی‌راهه می‌روند، بنابراین ارزیابی مستمر کیفیت­زندگی­و اصلاح لحظه‌به‌لحظه‌ی خود، می‌تواند انسان را در مسیر درست و رسیدن به حقیقت­زندگی­هدایت کند. زیباترین معیار ارزیابی کیفیت زندگی، این است که در پایان هر روز، از خود سؤال کنیم که آیا من روز پرحاصلی داشتم و از لحظه‌های­زندگی­خود ‌لذت بردم؟

­با اجرای درست رازهای حقیقت زندگی، به این نتیجه می‌رسیم که:

تمامی آن‌چه که برای خوشحالی و­خوشبختی­واقعی در­زندگی­به آن احتیاج داریم، هم‌اکنون از‌آنِ ما و در اختیار ماست و ما باید به‌عنوان بندگان شایسته و شکرگزار در هر لحظه، هوشیارانه قانونمندی‌های رسیدن به حقیقت­زندگی­را اجرا کنیم تا بتوانیم از مواهب الهی استفاده کنیم و از لحظه‌های­زندگی­در مسیر کمال لذت ببریم.

https://keramatzade.com/The-secrets-of-power-inside

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
نظر بصورت خصوصی ارسال شود